Wat voor verzekeringen zijn er voor bedrijfsrisico’s? Hier vind je een overzicht met uitleg over de mogelijke bedrijfsverzekeringen.

Nadat een onderneming een risicoanalyse heeft gemaakt, weet het bedrijf met wat voor risico’s het te maken kan krijgen. Op die manier kan besloten worden of bepaalde verzekeringen wel of niet afgesloten moeten worden.

Laten we gaan kijken naar de verschillende bedrijfsrisico-verzekeringen:

Verzekeringen voor aansprakelijkheid

info-verzekeringen

Een aansprakelijkheid-verzekering beschermt een bedrijf tegen het risico van aansprakelijkheid. Denk hierbij aan het toebrengen van schade aan anderen door de werkgever of werknemers.

Niet alleen letselschade, maar ook materiële schade is gedekt. Het niet hebben van deze verzekering kan leiden tot het zelf moeten betalen van hele hoge claims.

In het geval van een eenmanszaak en een vennootschap onder firma is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten. Als de onderneming failliet gaat, kunnen de schuldeisers aanspraak maken op het privévermogen van de eigenaar.

Dit geldt niet alleen als de onderneming een faillissement aanvraagt maar ook als de ondernemer of een personeelslid tijdens een afspraak een duur schilderij laat vallen.

Om een financiële tegenslag te voorkomen is het daarom mogelijk om een bedrijfsaansprakelijkheid-verzekering af te sluiten. De hoogte van de premie is afhankelijk van de branche waarin de onderneming actief is, het aantal medewerkers en de hoogte van de omzet of exploitatiekosten

Beroepsaansprakelijkheid-verzekering

Een beroepsaansprakelijkheid-verzekering is een verzekering die de schade dekt als het bedrijf aansprakelijk is gesteld door een opdrachtgever voor het geven van verkeerd advies of omdat een werknemer een fout heeft gemaakt.

Productaansprakelijkheid-verzekering

verzekerd-worden-bedrijf

Een productaansprakelijkheid-verzekering dekt de schade die door een gebrek in een product veroorzaakt wordt. Dit kan zijn het ontbreken van een veiligheidsvoorziening, een ondeugdelijke gebruiksaanwijzing of het ontbreken van waarschuwingen op het product.

De schade wordt verhaald op de producent van het product. Niet alleen bedrijven die het product geproduceerd hebben, maar ook bedrijven die producten van buiten Europa geïmporteerd hebben, worden aangemerkt als producent.

Aansprakelijkheid-verzekering bestuurders / commissarissen

Deze verzekering wordt afgesloten als een onderneming bestuurders of commissarissen heeft. Denk hierbij aan een bv of nv.

De verzekering dekt dan de schade aangebracht door bestuurders als een toezichthouder verzuimt op tijd in te grijpen.

Beschermen van bezittingen: opstal- en inboedelverzekering

Voor het beschermen van bezittingen kan een opstalverzekering en een inboedelverzekering afgesloten worden. Dit betekent dat het bedrijfspand en/of de inventaris verzekerd is tegen schade.

Verzekering voor arbeidsongeschiktheid

verzekering-arbeidsongeschikt

Een ondernemer kan een verzekering afsluiten voor arbeidsongeschiktheid. Als de ondernemer dit niet doet, is het verstandig om zelf geld te reserveren.

Het risico voor de ondernemer is zeer groot, omdat het ook kan voorkomen dat hij/zij 100% arbeidsongeschikt zal raken. Wanneer dit gebeurt, mist de ondernemer jaarlijks inkomen en dit kan bijna niet opgevangen worden door zelf geld te reserveren.

Ziek zijn of niet meer in staat zijn om te werken is voor niemand plezierig, maar voor een ondernemer is het helemaal een probleem. Een werknemer krijgt in geval van ziekte gewoon doorbetaald door de werkgever, maar als de werkgever ziek is, dan is er niemand die de ondernemer doorbetaalt.

Om ervoor te zorgen dat de ondernemer toch geld ontvangt, is de arbeidsongeschiktheid-verzekering in het leven geroepen. Het is een relatief dure verzekering maar dit komt doordat – als er wat gebeurt – de rekening zeer hoog is. Vandaar dat de verzekeringsmaatschappijen een hoge premie rekenen.

Daarnaast is het een ingewikkelde verzekering, aangezien er diverse keuzes gemaakt moeten worden. Hieronder staan een aantal factoren die vooraf bepaald moeten worden:

 • Verzekerd bedrag: dit is het bedrag dat uitgekeerd wordt in het geval dat de ondernemer arbeidsongeschikt wordt. Dit bedrag kan maximaal 80% van het bruto jaarloon of de gemiddelde fiscale winst van de afgelopen 3 jaar bedragen. Vanzelfsprekend geldt: hoe hoger dit bedrag, hoe hoger de premie.
 • Arbeidsongeschiktheid-criterium: hierbij heeft de verzekerde de keuze uit drie opties, namelijk beroep-arbeidsongeschiktheid, passende arbeid of gangbare arbeid.
  • Beroep-arbeidsongeschiktheid: dit is de meest ‘luxe’ variant en hiervoor dient dan ook de hoogste premie betaald te worden. In dit geval wordt alleen gekeken of de ondernemer nog het beroep kan uitvoeren. Wanneer dit niet zo is, zal de verzekerde een volledige of gedeeltelijke uitkering ontvangen. Er zal hierbij niet worden gekeken of er nog een ander beroep kan worden uitgevoerd.
  • Passende arbeid: bij deze optie wordt gekeken – op basis van de opleiding, vaardigheden en eerdere werkzaamheden – of er andere beroepen zijn die de ondernemer kan beoefenen als blijkt dat het voortzetten van de huidige onderneming niet meer mogelijk is.
  • Gangbare arbeid: deze optie is vergelijkbaar met de vorige optie. Het enige verschil is dat hier ook naar relatief eenvoudige beroepen wordt gezocht die de ondernemer kan uitoefenen. Als de ondernemer in een rolstoel terecht komt, dan kan degene wel nog de telefoon opnemen bij telefooncentrale.
 • Uitkeringsdrempel: deze factor heeft met het percentage te maken dat iemand ongeschikt wordt verklaard. Iedereen die arbeidsongeschikt is, is dit voor een bepaald percentage. Deze uitkeringsdrempel heeft er mee te maken in welk geval dat de verzekeraar de uitkering zal gaan betalen. Hoe lager het percentage, hoe hoger de premie.
 • Wachttijd: zoals het al doet vermoeden heeft dit betrekking op de wachttijd van de uitkering. Net als de voorgaande factor heeft deze invloed op de premie die betaald dient te worden. Hoe langer de periode is dat de ondernemer niets ontvangt, hoe lager de premie. Alleen dient daarbij wel de vraag gesteld te worden: “Hoe lang kan ik overbruggen zonder inkomsten uit de onderneming?”

Rechtsbijstand-verzekering

verzekeringen-artikel

Eerder in dit artikel is de aansprakelijkheid-verzekering reeds behandeld. De rechtsbijstandsverzekering heeft een raakvlak met deze verzekering. In beide gevallen zijn er namelijk twee partijen die een onderling probleem dienen op te lossen.

Echter is in het geval van rechtsbijstand één partij het niet eens over de gang van zaken. Deze partij maakt hier dan ook een zaak van en laat een rechter de uitkomst bepalen.

Om de kans van slagen te vergroten is het inschakelen van een advocaat geen overbodige luxe. De kosten hiervan kunnen alleen zeer hoog uitvallen aangezien deze mensen een bovengemiddeld uurloon hebben.

Bij een rechtsbijstandverzekering betaalt de verzekeraar dan de gehele proceskosten. Hierdoor wordt de ondernemer een financiële klap bespaard. Overigens kan het gebeuren dat iemand eerst aanspraak maakt op de rechtsbijstandsverzekering om vervolgens – als de zaak wordt verloren – het te betalen bedrag te claimen bij de aansprakelijkheidsverzekering.

Pensioensverzekering

alles-over-verzekeringen-bedrijf

De voorgaande verzekeringen die zijn behandeld, hadden allemaal betrekking op de periode dat de ondernemer ook daadwerkelijk ondernemer is. Deze verzekering daarentegen kijkt naar de periode na het ondernemerschap, oftewel het pension.

Vaste werknemers bouwen pension op bij de werkgever of hebben een aparte regeling om iets te sparen voor de oude dag. Ondernemers dienen dit volledig zelf te regelen.

De ondernemer kan er natuurlijk voor kiezen om een spaarrekening te starten en daar iedere maand of ieder jaar een bedrag op te storten. Echter vraagt dit wel discipline van de persoon in kwestie. Of de ondernemer moet hopen dat het bedrijf verkocht wordt en de ondernemer dit bedrag als pensioen heeft.

Alleen is dit een risicovolle optie omdat het ook kan zijn dat niemand het bedrijf wil kopen. Daarom zijn er voor ondernemers ook regelingen om op een aparte manier te sparen voor het pensioen. Hieronder worden twee van de opties toegelicht:

 • Fiscale oudedagsreserve: deze regeling houdt in dat ondernemers een gedeelte van de winst kunnen reserveren voor de oude dag. Hierover hoeft de ondernemer op dat moment geen belasting te betalen. Deze regeling is overigens wel alleen mogelijk in het geval van een eenmanszaak, vennootschap onder firma of een maatschap. De oudedagsreserve lijkt op het eerste gezicht de beste regeling die er is. Het is echter eigenlijk een vorm van uitstel van betaling. Want als de persoon later het bedrag opneemt, dient degene het evengoed door te geven bij de fiscus. Maar het belastingtarief is op dat moment wel lager dan voor de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Lijfrenteverzekering: deze optie is vergelijkbaar met een spaarrekening. De ondernemer sluit namelijk een lijfrenteverzekering af bij een verzekeraar. Vervolgens stort de ondernemer maandelijks of jaarlijks een bepaald bedrag. De verzekeraar zal gaan pogen om dit bedrag te verhogen door het te beleggen. Hier kleeft dus een risico aan omdat – als de beleggingen minder waard zijn geworden – het pensioen ook kleiner is.

Zijn verzekeringen echt nodig of bangmakerij?

bedrijfsverzekeringen-tips

Sommige ondernemers kiezen voor een beperkt aantal verzekeringen omdat ze vinden dat ondernemers bang worden gemaakt om vervolgens een verzekering af te sluiten. Volg deze ondernemers zijn verschillende verzekeringen overbodig, waardoor ze voornamelijk standaardverzekeringen afsluiten.

Over het algemeen hebben we in Nederland qua sommige verzekeringen niks te willen omdat ze verplicht zijn. Zo is een autoverzekering (WA) en werknemersverzekering gewoon verplicht voor ondernemers die een auto en-of werknemers hebben. Hier kun je overigens de beste autoverzekeringen vergelijken.

Kun je als eenmanszaak ook jouw aansprakelijkheid bij faillissement verzekeren?

Ben je een eenmanszaak, dan is jouw bedrijf geen rechtspersoon. Een eenmanszaak wordt gekenmerkt als natuurlijk persoon. Dit betekent dat de ondernemer aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming.

Dit kan betekenen dat bij faillissement de ondernemer alle schulden uit eigen zak moet betalen. Echter, dit is gekoppeld aan de ondernemingsvorm, waardoor deze schulden niet te verzekeren zijn.

Ga goed na hoeveel risico je hebt en of de continuïteit van je onderneming op het spel staat

Een ondernemer is iemand die risico’s durft te nemen. Een ondernemer heeft nu eenmaal niet de zekerheid die iemand met een vaste baan heeft. Geen vast salaris of doorbetaling bij ziekte. De ondernemer is afhankelijk van de omzet en de kosten die worden gemaakt.

Neem goed in ogenschouw hoezeer de continuïteit van jouw bedrijf op het spel staat.

Heb je bijvoorbeeld geen bedrijfsschadeverzekering? Dit is een groot risico wanneer werkzaamheden onverwachts stil komen te liggen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij brand in het bedrijfspand.

Door middel van de opstal- en inboedelverzekeringen is de schade van het pand gedekt. Echter is de continuïteit niet gedekt. Onder continuïteit valt bijvoorbeeld de doorbetaling van werknemers. De doorbetaling van werknemers zal door moeten gaan, terwijl de ondernemer geen inkomsten geniet.