Wat is de DESTEP-analyse en hoe doe je hem? Als ondernemer kunt je proberen te voorspellen hoe jouw producten of diensten zullen aanslaan bij het publiek. Er zullen echter altijd factoren zijn waarop je geen invloed hebt en die van invloed zijn op de manier waarop jouw bedrijf werkt. Een methode om die factoren te ontdekken en te kwantificeren is de DESTEP-analyse. Wij gaan er in dit artikel op in.

Wat is de DESTEP-analyse?

De DESTEP-analyse is een manier om macro-trends – dus landelijke trends – in kaart te brengen voor een bedrijf. Sommige van deze trends vormen een kans en andere trends vormen een bedreiging. Deze landelijke kansen en bedreigingen kunnen vervolgens meegenomen in een strategisch plan voor een bedrijf.

De elementen van DESTEP zijn:

  • Demografisch
  • Economisch
  • Sociaal-cultureel
  • Technologisch
  • Ecologisch
  • Politiek-juridisch
  • Demografisch

De DESTEP-analyse is een voortzetting en uitbreiding van de PEST-analyse. PEST is een afkorting voor de termen politiek, economisch, sociaal en technologisch. Het is een manier om te begrijpen hoe externe krachten jouw bedrijf beïnvloeden en hoe je daar op kunt inspelen. PEST werd in 1967 bedacht door professor Francis Aguilar van de universiteit van Harvard. Het wordt naast een SWOT-analyse vaak gebruikt in het opstellen van een strategie, aangezien het deel uitmaakt van risicobeheer en strategieontwerp.

PEST en DESTEP uitgelegd: alle factoren

Zoals wij hierboven hebben aangegeven staat PEST voor politiek, economisch, sociaal en technologisch. DESTEP voegt daar Demografisch en Ecologisch aan toe. Laten wij nu wat verder in deze factoren duiken

De P van politiek

De politieke factor is een analyse van hoe de politiek de zakenwereld beïnvloedt. Denk daarbij aan  afspraken op het gebied van internationale zaken, handel en belastingen. Dus tarieven, handelsovereenkomsten zoals die niet alleen door de economie of het bedrijfsleven worden ontwikkeld, maar door politieke partijen. Onder politiek valt ook de juridische kant. Denk aan regels en wetten en juridische kwesties die van invloed zijn op het vermogen van een bedrijf.  Zaken die hier verder onder vallen, zijn onder meer belastingrichtlijnen, politieke stabiliteit, sociaal en milieubeleid, arbeidswetten en veiligheidsvoorschriften. Bedrijven moeten ook rekening houden met hun lokale en landelijke machtsstructuur en bespreken hoe verwachte machtsverschuivingen hun bedrijf kunnen beïnvloeden.

De E van Economisch

De economische factor onderzoekt externe economische kwesties die een rol kunnen spelen in het succes van een bedrijf. Kijk voor deze analyse naar rentetarieven, wisselkoersinflatie en werkloosheid. Het bruto binnenlands product en beschikbaarheid van krediet zijn hier ook onderwerpen van.

De S van Sociaal

Met de sociale factor kan een bedrijf de sociaaleconomische en sociaal culturele omgeving van de markt van de gegeven branche analyseren. Het gaat daarbij om de behoeften van de consument en hoe die worden gevormd. Ook belangrijk is wat hen op de markt brengt en hoe hun wensen zich ontwikkelen. Houdingen ten opzichte van werk en trends op de arbeidsmarkt kunnen veel invloed hebben op koopgedrag en hoe zij zich als consument gedragen. Er wordt dus ook gekeken naar welke veranderingen in cultuur en samenleving plaatsvinden. Dat kan het veranderen van traditionele rolpatronen zijn zoals de rol van mannen en vrouwen in de samenleving. Ook kunnen het trends zijn zoals de behoefte om gezonder of organisch te eten. Deze zaken kunnen een grote impact hebben als je bedenkt dat mensen langer aan het werk blijven of volwassenen op latere leeftijd minder kinderen krijgen.

De T van Technologie

Technologie speelt een grote rol in het bedrijfsleven en kan het zowel negatief als positief beïnvloeden. Met de introductie van nieuwe producten, nieuwe technologieën en diensten verandert een economie. Het kan voor bedrijven moeilijk zijn om zich aan te passen als technologie processen goedkoper of misschien wel overbodig maakt. Het is daarom belangrijk om de technologie vanuit alle hoeken te bekijken. Specifieke items die hierbij onder de loep moeten worden genomen, omvatten technologisch onderzoek, de levenscyclus van de huidige technologie, de rol van internet en hoe eventuele veranderingen daarop kunnen verlopen, en de impact van mogelijke informatietechnologie.

De D van demografisch

In het DESTEP-model is ervoor gekozen om demografie als apart element mee te nemen. Daarbij combineert het zaken die in het PEST-model onder andere factoren vielen. Wat centraal staat bij demografie is omvang van de bevolking en de samenstelling daarna. Door dit apart te nemen kunnen bedrijven zich beter richten op doelgroepen omdat deze factor kijkt naar demografische veranderingen en aspecten. Denk daarbij aan inkomen per bevolkingsgroep en ontwikkelingen als het gaat om leeftijd.

De E van Ecologie

Voor het milieugedeelte binnen de economie is er sinds de ontwikkelingen met het klimaat meer aandacht gekomen. Daarbij wordt er gekeken naar natuurbronnen en hoe die zich ontwikkelen over de tijd. Ook wordt er gekeken naar de gevolgen voor het milieu als er bepaalde economische keuzes worden gemaakt. Deze factor houdt ook rekening met weersomstandigheden en trends die nu spelen als het gaat om klimaatverandering en de daarbij horende ontwikkelingen. Denk daarbij aan het wegvallen van natuurbronnen of de impact van bosbranden en overstromingen.

Waarom het nodig is dat je bedrijf een DESTEP-analyse uitvoert

de 6 DESTEP factoren model

Het uitvoeren van een DESTEP-analyse heeft tal van voordelen. Het levert je een beter begrip van jouw bedrijf op in relatie tot de tijd en de plek waar je actief bent. Het geeft je de mogelijkheid om een effectievere strategische planning op lange termijn te bedenken. Een analyse geeft je ook meer aandacht voor mogelijke bedreigingen en gevaren. Veel bedrijven profiteren ook van de inzichten in waardevolle zakelijke kansen die een analyse oplevert.

Zijn er ook nadelen aan de DESTEP-analyse?

Je moet je ook bedenken dat er wat nadelen zijn. Ook al analyseer je alle factoren, er is altijd een kans dat ze binnen kunnen veranderen. De realiteit is grillig vanwege de dynamische aard van onze wereld. Verder zijn sommige factoren  gebaseerd op aannames. Misschien zijn ze daarom niet nauwkeurig genoeg om de impact echt duidelijk te meten. Aangezien de verzamelde gegevens veelomvattend zijn, moet je deze zorgvuldig gebruiken. Let er ook op dat ze afkomstig zijn van externe bronnen. Je weet dus niet altijd zeker hoe nauwkeurig ze zijn en of ze goed aansluiten bij de situatie van je bedrijf.

Afsluitend: combineer DESTEP voor het beste resultaat

Om een DESTEP-analyse echt waardevol te maken, kan je deze het beste gebruiken in combinatie iets anders. Neem bijvoorbeeld ook een SWOT-analyse op als je met DESTEP aan de slag gaat.

Zo krijg je op verschillende niveaus een goed beeld van de kansen en beperkingen die je bedrijf kan verwachten in een bepaalde tijd of in de toekomst.